20/10/12

Mercat d'Art desembreAnimeu-vos a participar

Animaros a participar

-- 
Elena Jordán
Directora de Projectes Artístics
PASPARTÚ
C/ Verdi, 25
08012 - Barcelona
T. 93 3681574
www.galeriapaspartu.com 
 
 
 
C/Verdi, 25 08012-Barcelona Tel. 933681574 www.galeriapaspartu.com galeriapaspartu@gmail.com
OBRES D’ART ORIGINALS I ÚNIQUES
PER LES FESTES D’HIVERN
BASES DE PARTICIPACIÓ EN EL MERCAT D’ART
L’Associació PASPARTÚ apropa l’art a la ciutadania amb obra de petit format en el “Mercat d’Art” que tindrà lloc a la galeria del 19 al 29 de desembre de 2012.
Els artistes participants amb obra plàstica i/o gràfica, podran presentar 10 obres originals de cada format representatives del seu estil i la fitxa explicativa (que li serà proporcionada) sobre el seu treball on constarà també el nom de l’artista i la tècnica emprada.
Els artistes participants amb volums podran presentar 5 peces representatives del seu estil i la fitxa explicativa (que li serà proporcionada) sobre el seu treball on constarà també el nom de l’artista i la tècnica emprada.
Es podran presentat obres realitzades en tot tipus d’estils i de tècniques: pintura, gravat, fotografia, collage, volum,... Les obres poden estar realitzades sobre paper, tela o quelcom similar.
L’artista haurà de portar les obres plàstiques i gràfiques presentades en els següents formats
 10x10 cm (mida exterior)
 20x20 cm (mida exterior)
 DIN A4 (mida exterior i amb “passepartout” inclòs)
 DIN A3 (mida exterior i amb “passepartout” inclòs)
Les obres hauran d’anar protegides amb una borsa transparent i sense bastidor ni marc ni vidre.
Els volums hauran de tenir una mida màxima de 40x40x40 cm
Per tal d’evitar el greuge comparatiu, les obres de tots els artistes tindran formats i preus de venda unitaris, del que PASPARTÚ té un 30% de comissió de cada obra venuda.
EL PREU DE VENDA AL PÚBLIC SERÀ DE:
 Format 10x10 cm peça única 10 € (7 € per l’artista)
 Format 20x20 cm peça única 30 € (21 € per l’artista)
 Format DIN A4 peça única 50 € (35 € per l’artista)
 Format DIN A3 peça única 90 € (63 € per l’artista)
 Gravats i Serigrafies que NO siguin peça única DIN A4 40 € (28 € per l’artista)
 Gravats i Serigrafies que no siguin peça única DIN A3 80 € (56 € per l’artista)
 Fotografies que NO siguin peça única i amb tirada màxima de 5 peces
DIN A4 40 € (28 € per l’artista)
 Fotografies que NO siguin peça única i amb tirada màxima de 5 peces
DIN A3 80 € (56 € per l’artista)
 Volums entre 50 € (35 € per l’artista) i 90 € (63 € per l’artista)
(determinat per PASPARTÚ en funció de la mida del volum i el material emprat)
L’OBRA QUE NO S’ADAPTI ALS REQUISITS QUEDARÀ EXCLOSA DE LA MOSTRA
Per cobrir les despeses d’exposició i de promoció, els participants hauran d’abonar 70€ en efectiu a PASPARTÚ o en el compte corrent de
Caixa d’Enginyers número 3025 0002 41 1433325043 fins el 30 DE NOVEMBRE de 2012, posant com a referència el nom i els cognoms de l’artista.
PAC ANTI-CRISI: ELS ARTISTES QUE VULGUIN PARTICIPAR EN EL MERCAT D’ART DE DESEMBRE I TAMBÉ EN EL D’AGOST DE 2013 ABONARAN 120€ PER LES DUES CONVOCATORIES.
Les obres es poden entregar a PASPARTÚ fins el 30 DE NOVEMBRE de 2012 de dimecres a divendres de 17 a 21 h i dissabte d’11 a 14 h i de 17 a 21 h.
C/Verdi, 25 08012-Barcelona Tel. 933681574 www.galeriapaspartu.com galeriapaspartu@gmail.com
OBRAS DE ARTE ORIGINALES Y ÚNICAS
PARA LAS FIESTAS DE INVIERNO
BASES DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE ARTE
La Asociación PASPARTÚ acerca el arte a la ciudadanía con obra de pequeño formato en el “Mercado de Arte” que tendrá lugar en la galería del 19 al 29 de diciembre de 2012.
Los artistas participantes con obra plástica y/o gráfica podrán presentar 10 obras originales de cada formato representativas de su estilo y la ficha explicativa que le será proporcionada) sobre su trabajo donde constará también el nombre del artista y la técnica utilizada.
Los artistas participantes con volúmenes podrán presentar 5 piezas representativas de su estilo y la ficha explicativa (que le será proporcionada) sobre su trabajo donde constará también el nombre del artista y la técnica utilizada.
Se podrán presentar obras realizadas en cualquier estilo y técnica: pintura, grabado, fotografía, collage, volumen... Las obras se pueden realizar sobre papel, tela o cualquier superficie similar.
El artista tendrá que presentar las obras plásticas y gráficas en los siguientes formatos:
• 10x10 cm (medida exterior)
• 20x20 cm (medida exterior)
• DIN A4 (medida exterior y con “passepartout” incluído)
• DIN A3 (medida exterior y con “passepartout” incluído)
Las obras tendrán que estar protegidas con una bolsa transparente y sin bastidor ni marco ni cristal.
Los volúmenes tendrán la medida máxima de 40x40x40 cm
Para evitar el agravio comparativo, las obras de todos los artistas tendrán formatos y precios unitarios, del que PASPARTÚ tiene un 30% de comisión de cada obra vendida.
EL PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO SERÁ DE:
 Formato 10x10 cm pieza única 10 € (7 € pera el artista)
 Formato 20x20 cm pieza única 30 € (21 € pera el artista)
 Formato DIN A4 pieza única 50 € (35 € para el artista)
 Formato DIN A3 pieza única 90 € (63 € para el artista)
 Grabados y Serigrafías que NO sean pieza única DIN A4 40 € (28 € para el artista)
 Grabados y Serigrafías que NO sean pieza única DIN A3 80 € (56 € para el artista)
 Fotografías que NO sean pieza única y con tirada máxima de 5 piezas
DIN A4 40 € (28 € para el artista)
 Fotografías que NO sean pieza única y con tirada máxima de 5 piezas
DIN A3 80 € (56 € para el artista)
 Volúmenes entre 50 € (35 € para el artista) y 90 € (63 € para el artista)
(determinado por PASPARTÚ en función de las medidas del volumen y el material utilizado)
LA OBRA QUE NO SE ADAPTE A LOS REQUISITOS QUEDARÁ EXCLUIDA DE LA MUESTRA
Para cubrir los gastos de exposición y de promoción, los participantes tendrán que abonar 70 € en efectivo en PASPARTÚ o en la cuenta corriente de
Caja de Ingenieros número 3025 0002 41 1433325043 hasta el 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, poniendo como referencia el nombre y apellidos del artista.
PAC ANTI-CRISIS: LOS ARTISTAS QUE QUIERAN PARTICIPAR EN EL MERCADO DE ARTE DE DICIEMBRE Y TAMBIEN EN EL DE AGOSTO DE 2013 ABONARAN 120€ POR LAS DOS CONVOCATORIAS.
Las obras se podrán entregar en PASPARTÚ hasta el 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 de miércoles a viernes de 17 a 21 h y sábados de 11 a 14 h y de 17 a 21 h.

No hay comentarios:

Publicar un comentario