10/7/11

II FIRA D’INDIANS TORREDEMBARRA


II FIRA D’INDIANS TORREDEMBARRA
Normativa per a la Instal·lació de parades al carrer durant la
Fira d’Indians de Torredembarra els dies 24-25 de setembre 2011

1. Presentació de la sol·licitud de participació les següents formes:


2. Documentació obligatòria:
*Cal presentar sollicitud de participació
*Fotocòpia DNI o Targeta d’Identificació d’Estranger (de la persona responsable de la
parada).
*Breu descripció i fotografies de la parada i dels productes que es venen.
*Carnet del Centre Català d’Artesà, si se’n disposa. Es valorarà als sol·licitants que
l’aportin, en el cas de parada artesana.
*Carnet de manipulació d’aliments, si se’n disposa. Es valorarà als sol·licitants que
l’aportin, en el cas de parada de beguda/menjar.
*Assegurança de RC (Alimenticio)

3. Condicions generals per ser acceptats a la Fira d’Indians:
Les sol·licituds seran valorades en atenció als criteris següents:
*L’organització dóna prioritat a les sol·licituds de les associacions, entitats, etc.
* la Comissió de la Fira, decidirà l’emplaçament de la parada,establirà el nombre màxim de
parades i la dimensió de les mateixes en funció de les necessitats de la fira.
* Si el nombre de sol·licituds per ocupació de via pública amb parades, de qualsevol
tipus, és superior als llocs disponibles, L’organització de la Fira assignarà les parades
per sorteig.
*Els responsables de les parades seleccionades hauran de responsabilitzar-se de la
infraestructura de la parada (taules, cadires, etc..).
*Cada parada ha de portar bombetes de baix consum.
*Tots els elements de cuina perillosos s’han de comunicar a l’organització, bombones
de gas, graelles..., i han de quedar protegits i apartats de tots els visitants.
*No es permet l’exposició de llaunes i ampolles de beguda han de trobar-se
amagades dins la parada.
*Es disposarà de contenidors per recollir la brossa orgànica que generi la parada.
*La condició indispensable per a la concessió d’una parada serà que aquesta ofereixi
productes relacionats amb Cuba o amb la cultura indiana.
*És del tot imprescindible, que les parades estiguin correctament ambientades i
decorades amb la temàtica indiana, procurant mantenir una estètica que es
correspongui amb l’esperit de la fira.
*Una persona responsable de l’organització recorrerà les parades per verificar que
estan ben ambientades i si es compleix amb la normativa.
*Els preus dels productes hauran d’estar exposats al públic.
*Queda prohibida l’exposició de productes que per a les seves característiques
constitueixin una molèstia per als expositors o visitants de la Fira.
*Queda prohibida la reproducció de música individual.
*La comissió es reserva el dret de retirar, en el transcurs de la fira, aquells productes
que no compleixin els requisits que marquen les bases.
*Les parades de venda de beguda i menjar: Manifesto que disposo de les mesures de
higiene i la formació adequada per la venta i manipulació d’aliments d’acord amb la
legislació vigent.
*Tots els productes que es comercialitzin a la Fira d’Indians de Torredembarra hauran de
complir la normativa vigent específica que correspongui en cada cas.
*L’organització no es fa responsable en el cas que les parades de menjar i beguda
ofereixin algun dels seus productes en mal estat.
*Complir els horaris de la fira.
*A partir del 1 d’agost l’organització farà arribar als seleccionats la notificació amb
tota la informació necessària relativa a la participació i organització, lloc assignat,
mides de la parada, horari, etc.
*L’organització es reserva el dret d’admissió i la modificació de les condicions que es
considerin necessàries.
Es posarà especial atenció en el compliment de les condicions generals de la fira.

4. Preu d’ocupació:
*Parada d’ artesania, ornaments, etc: 60 €
*Parada de menjar, beguda, i menjar i beguda: 150 €
Els interessats en participar a la Fira d’Indians de Torredembarra hauran de fer efectiva el
ingrés abans del 15 d’agost
CUENTA DE ARTESANOS SIN FRONTERAS: BANCAJA
N. DE CUENTA. 2077 1177 62 3100214010
El període de presentació d’instàncies es de l’15 Juny al15 d’Agost de 2011.
SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ A LA FIRA D’INDIANS
DE TORREDEMBARRA 2011
PARADA AMB QUALSEVOL PRODUCTE
SOL·LICITANT:
Nom i Cognoms
DNI / NIF
Domicili ( Carrer, Plaça, Nº, Pis Porta)
Codi Postal
Població
Província
Telèfon fix
Telèfon mòbil
Correu electrònic:
(En el cas que estigui interessat en rebre les notificacions per correu electrònic ens l’hauria de
detallar)
EXPOSA:
Que desitja obtenir una parada amb article/s d’exposició i venda:
Mides: Amplada: Fondària:
Altra/es necessitat/s específiques: No Si:
En relació a la connexió elèctrica cal especificar elements/aparells elèctrics que es desitgen
connectar:
Documentació obligatòria que cal presentar:
*Fotocòpia DNI/NIF
*Descripció i fotografies del material objecte d’exposició i venda
*Carnet del Centre Català d’Artesà. Es valorarà als sol·licitants que l’aportin.
La persona que subscriu sol·licita un lloc per participar a la Fira d’Indians de Torredembarra
els dies 24 i 25 de setembre de 2011.
Accepta i es compromet a complir la normativa establerta
Manifesta que són certes les dades que aquí consten i que la seva instal·lació elèctrica compleix
el vigent reglamentet ectrotècnic de baixa tensió, assumint tota responsabilitat que es derivés, en
cas d’accident, produït per una mala manipulació de la instal·lació elèctrica i/o dels aparells que
s’hi connectin.
Lloc i data:
Signatura del sol·licitant:


Para mas información o para decir lo que te apetezca entre amigos, únete al grupo de Facebook (ARTESANOS SIN FRONTERAS) El grupo de los artesanos del mundo. (Solo artesanos) http://www.facebook.com/home.php?sk=group_143691225682372&ap=1 <http://www.facebook.com/home.php?sk=group_143691225682372&ap=1
Tomás Soto 
aaphinfo@gmail.com
Sant Vicenç dels Horts Barcelona 
Teléfono: 656 93 60 44 

No hay comentarios:

Publicar un comentario